AGS GRADUADOS ofereix la gestió, representació, protecció i defensa jurídica en l’àmbit Laboral i de Seguretat Social.

Amb l’objectiu de trobar les millors soluciones per defensar els teus interessos, en la primera visita valorarem GRATUÏTAMENT les soluciones referents al teu cas en concret.

SOL·LICITUD DE PENSIONS I PRESTACIONS DE LA SEGURETAT SOCIAL

Assessorem i tramitem tot tipus de prestacions i pensions de la Seguretat Social.

CONFLICTES LABORALS

Representem tant a treballadors com empreses en qualsevol procés extrajudicial o judicial, com ara acomiadaments, reclamacions de quantitat, discriminacions, assetjament laboral, sancions, modificacions de las condicions de treball, vacances, interpretacions del conveni col·lectiu, permisos, etc.

SOL·LICITUD DE GRAUS DE MINUSVALIA/DISCAPACITAT I GRAUS DE DEPENDÈNCIA.

Assessorem i tramitem graus de discapacitat, graus de minusvalia, graus de dependència i targetes d’aparcament per a minusvàlids.

TRÀMITS DEL SERVEI PÚBLIC D’OCUPACIÓ ESTATAL (SEPE)

Representem al treballador davant qualsevol possible error en les prestacions per desocupació, així com la denegació, error en la duració, en la quantia, o en els casos de devolució.

SOL·LICITUD DE PENSIONS DE JUBILACIÓ I INVALIDESA NO CONTRIBUTIVA

Assessorem i tramitem tot tipus de prestacions no contributives, des de la sol·licitud fins a la resolució administrativa/judicial.

PROCEDIMENTS DAVANT DE LA INSPECCIÓ DE TREBALL

Redactem i tramitem tot tipus de denúncies davant de la inspecció de treball.

Representem tant a empreses com treballadors davant de qualsevol procediment sancionadors per part de la mencionada Inspecció de Treball i Seguretat Social

GESTIÓ INTEGRAL DE LES EMPLEADES DE LA LLAR

Regularitzem les situacions contractuals dels seus empleats de la llar, complint així amb la llei i evitant futures sancions.

TRÀMITS I PROCEDIMENTS D’EXPEDIENTS D’EXTRANGERIA

Tramitem tot tipus de permisos de residència i treball, ja siguin de la unió europea o de qualsevol altre país.

GESTIÓ INTEGRAL D’AUTÒNOMOS

Gestionem altes/baixes, variacions de dades a la Tresoreria General de La Seguretat Social, afiliació, cotització, obligacions fiscals, sol·licitud del llibre de visites, comunicació d’obertura del centre de treball, etc.

ADMINISTRACIÓ DE PERSONAL

Ens encarreguem de la gestió completa del personal de la teva empresa, des de la selecció, la contractació, les nòmines, TC, comunicacions amb els treballadors, presentacions dels models 111, 190, 130, 303.