Extinció contractual per voluntat del treballador a causa d’una reducció del salari.

Segons estableix el precepte normatiu 41 ET, existeix la possibilitat que el treballador sol·liciti l’extinció de la relació laboral amb dret a una indemnització de 20 dies per any treballat, en els casos de MODIFICACIÓ SUBSTANCIAL DE LES CONDICIONS DE TREBALL. Per poder sol·licitar aquesta extinció del contracte de treball indemnitzable, deuen concórrer dos requisits:…